Regulaminy konkursów

REGULAMIN KONKURSU MÓJ ŚWIAT ŚWIEC NATURALNYCH 04.2018 - 06.2018 - INSTAGRAM
§ 1 Postanowienia ogólne
Poniższy Regulamin określa zakres, warunki i zasady uczestnictwa w konkursie „Mój świat świec 03.2018” (zwanym dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Candle World Polska Sp. z o.o. ul. Tarnowska 23, 61-323 Poznań, KRS 0000638434, Regon 365453316 , NIP PL7822646387. Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/candleworldpolska . Organizator Konkursu to Candle World Polska (dalej zwany „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 02.04.2018 r. (od godziny publikacji posta konkursowego w serwisie Instagram) do 30.06.2018 r. (do godziny 23:59). Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany, ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
§ 2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (zwana dalej: ”Uczestnik”), która: 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego zapisy, 5. wykonała w pełni Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody
Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, które prezentuje świece naturalne zakupione w Candle World Polska (świece z kategorii Świece Naturalne w sklepie online prowadzonym pod adresem www.candleworld.com.pl lub świece naturalne odpowiednio oznaczone w salonach stacjonarnych Candle World. Zdjęcie musi zostać opisane hashtagiem #candleworldpolska i posiadać oznaczenie profilu @candleworldpolska. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy, nie jest to jednak wymagane. Dodatkowo Uczestnik zobowiązany jest do zaobserwowania profilu @candleworldpolska. Organizator wybierze cyklicznie najciekawsze zdjęcie i nagrodzi autora produktem zapachowym lub zestawem produktów zapachowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłki dowolnego produktu z asortymentu Candle World Polska w ramach nagrody. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane 15.04.2018 r., 01.05.2018 r., 15.05.2018 r., 01.06.2018 r., 15.06.2018 r. i 01.07.2018 r. Każde opublikowane zdjęcie otrzyma nagrodę wymienioną powyżej. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej w ciągu 3 dni roboczych od daty opublikowania zwycięskiego zdjęcia w danej turze w prywatnej wiadomości przesłanej poprzez serwis Instagram. Dodatkowo zwycięskie zdjęcie zostanie udostępnione na profilu @candleworldpolska. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci świecy jest przesłanie w terminie 7 dni od daty wysłania powiadomienia prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) wraz z telefonem kontaktowym dla kuriera. Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom za pomocą firmy kurierskiej do 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości zwrotnej. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń oraz jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika poniższych zobowiązań i oświadczeń: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw oryginalnej i indywidualnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w jakikolwiek sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie własność i / lub wizerunek Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie zdjęcia do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób lub ich własności, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku i / lub własności do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Candle World Polska z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich dóbr, praw, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane do stworzenia zdjęcia – mozaiki ze zgłoszeń konkursowych, które zostanie opublikowane na profilu na Instagramie @candleworldpolska. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Candle World w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Candle World Polska niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Candle World Polska ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Candle World Polska swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Candle World Polska ma prawo wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Candle World.
§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Candle World Polska Sp. z o.o. ul. Tarnowska 23, 61-323 Poznań, KRS 0000638434, Regon 365453316 , NIP PL7822646387. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu oraz wysyłki nagrody.
§ 5 Tryb składania reklamacji
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne pytania, zastrzeżenia, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: sklep@candleworld.com.pl.
§ 6 Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest portalu Facebook na profilu Candle World Polska w dziale notatki oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
REGULAMIN KONKURSU EARTH HOUR 2018 - INSTAGRAM
§ 1 Postanowienia ogólne
Poniższy Regulamin określa zakres, warunki i zasady uczestnictwa w konkursie „Earth Hour 2018” (zwanym dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Candle World Polska Sp. z o.o. ul. Tarnowska 23, 61-323 Poznań, KRS 0000638434, Regon 365453316 , NIP PL7822646387. Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/candleworldpolska . Organizator Konkursu to Candle World Polska (dalej zwany „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 24.03.2018 r. do 02.04.2018 r. (do godziny 23:59). Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany, ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
§ 2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (zwana dalej: ”Uczestnik”), która: 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego zapisy, 5. wykonała w pełni Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody
Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, które prezentuje zapaloną naturalną świecę zapachową podczas obchodów Earth Hour 2018. Zdjęcie musi zostać opisane hashtagiem #candleworldpolskaearthhour2018 i posiadać oznaczenie profilu @candleworldpolska. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy, nie jest to jednak wymagane. Dodatkowo Uczestnik zobowiązany jest do polubienia posta konkursowego w serwisie Instagram i do zaobserwowania profilu @candleworldpolska. Organizator wybierze najciekawsze zdjęcie i nagrodzi autora dużą świecą zapachową z kolekcji Essential Elements marki Candle-lite . Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 04.04.2018 r. w prywatnej wiadomości przesłanej poprzez serwis Instagram. Dodatkowo zwycięskie zdjęcie zostanie udostępnione na profilu @candleworldpolska. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci świecy jest przesłanie do dnia 11.04.2018 r. prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) wraz z telefonem kontaktowym dla kuriera. Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom za pomocą firmy kurierskiej do dnia 18.04.2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń oraz jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika poniższych zobowiązań i oświadczeń: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw oryginalnej i indywidualnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w jakikolwiek sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie własność i / lub wizerunek Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie zdjęcia do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób lub ich własności, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku i / lub własności do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Candle World Polska z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich dóbr, praw, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane do stworzenia zdjęcia – mozaiki ze zgłoszeń konkursowych, które zostanie opublikowane na profilu na Instagramie @candleworldpolska. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Candle World w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Candle World Polska niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Candle World Polska ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Candle World Polska swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Candle World Polska ma prawo wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Candle World.
§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Candle World Polska Sp. z o.o. ul. Tarnowska 23, 61-323 Poznań, KRS 0000638434, Regon 365453316 , NIP PL7822646387. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu oraz wysyłki nagrody.
§ 5 Tryb składania reklamacji
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne pytania, zastrzeżenia, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: sklep@candleworld.com.pl.
§ 6 Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest portalu Facebook na profilu Candle World Polska w dziale notatki oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel