Darmowa dostawa od 129,00 zł
Ulubione produkty
Stwórz nową listę ulubionych

Regulamin programu lojalnościowego My CANDLE WORLD

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „MY CANDLE WORLD”

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu lojalnościowego „MY CANDLE WORLD”, organizowanego przez CW Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Tarnowska 23/2 61-323.
 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. CANDLE WORLD – CW Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Tarnowska 23/2, 61-323, KRS 0000797931, NIP PL7822867237, REGON 383986783.
2. Program – program organizowany przez CW Poland Sp. z o.o. przeprowadzany w sklepach stacjonarnych oraz sklepie online znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który polega na tym, że Klient, będący Uczestnikiem Programu, może gromadzić Punkty za nabywanie towarów i usług w Sklepach. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania Rabatów i innych korzyści na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Sklep – Sklep Stacjonarny i Sklep Internetowy.
4. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez CW Poland Sp. z o.o., znajdujący się i działający pod adresem www.candleworld.com.pl.
5. Sklep Stacjonarny – sklep sieci CANDLE WORLD znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Klient – osoba fizyczna nabywająca towar w Sklepie w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą.
7. Uczestnik – Klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nabywający towar w Sklepie w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, który przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Na podstawie odrębnej zgody CANDLE WORLD, udzielonej za pośrednictwem Sklepu, Uczestnikami Programu mogą być także inne podmioty.
8. Karty Programu – Karta Stałego Klienta lub Karta VIP przypisana do jednego Konta Uczestnika. Funkcję Karty Programu może pełnić także aplikacja mobilna Programu udostępniona przez CANDLE WORLD. Karta Programu identyfikuje Uczestnika Programu, potwierdza uczestnictwo w Programie, służy do zbierania przyznawanych w Programie Punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w Programie korzyści (np. Rabatów).
9. Konto Uczestnika – jest to Konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Na Koncie Uczestnika wyświetla się stan Konta, czyli aktualna liczba Punktów zebranych przez Uczestnika, z uwzględnieniem Punktów, które zostały przyznane, odjęte i unieważnione.
10. Formularz Rejestracyjny – formularz, na którym Klient zgłasza wolę przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Na Formularzu Rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.
11. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
12. Rabat Lojalnościowy – Rabat przyznawany Uczestnikowi Programu w zamian za Punkty zdobyte w ramach Programu, na zasadach określonych w Regulaminie.
13. Rabat Powitalny – Rabat przyznawany Uczestnikowi Programu jednorazowo po przystąpieniu do Programu i aktywacji Konta oraz wydaniu Karty Programu zgodnie z rozdziałem II Regulaminu.
14. Rabat – Rabat Lojalnościowy, Rabat Powitalny lub inny Rabat w ramach oferty specjalnej skierowanej do Uczestników.
 
I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Programu jest CANDLE WORLD.
1.2. Celem Programu jest ułatwienie Uczestnikom relacji z doradcami CANDLE WORLD i promocja towarów oferowanych przez Organizatora.
1.3. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.
1.4. Program organizowany jest w każdym Sklepie.
II. Przystąpienie do Programu
2.1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny, następnie podpisać go i złożyć w Sklepie Stacjonarnym CANDLE WORLD.
2.2. W Formularzu Rejestracyjnym Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez CANDLE WORLD w celach związanych z realizacją Programu. Wyrażenie zgody i podanie wszystkich niezbędnych danych jest warunkiem wzięcia udziału w Programie. W przypadku braku podpisu na Formularzu Rejestracyjnym Organizator upoważniony jest do skontaktowania się z osobą, której dane zostały podane w Formularzu, w celu poinformowania o braku podpisu, jego konsekwencjach i sposobie uzupełnienia powyższego braku. W Formularzu Rejestracyjnym Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.
2.3. Uczestnik dla celów korespondencyjnych podaje numer telefonu komórkowego, adres e-mailowy oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z realizacją Programu za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej.
2.4. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia.
2.5. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić CANDLE WORLD o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, wypełniając Formularz dostępny w Sklepie Stacjonarnym lub aktualizując dane samodzielnie na www.candleworld.com.pl poprzez swoje Konto Uczestnika.
2.6. Klient, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do Programu (Uczestnik Programu), dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika.
2.7. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto Uczestnika. W przypadku naruszenia tego postanowienia CANDLE WORLD ma prawo zamknąć założone w późniejszym okresie Konta Uczestnika i unieważnić wszystkie Punkty zebrane na zamkniętych z tej przyczyny Kontach.
2.8. W terminie 60 dni liczonych od dnia wypełnienia Formularza Rejestracyjnego, CANDLE WORLD weryfikuje poprawność danych w nim zawartych. CANDLE WORLD zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich np. jak: niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, dopiski, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
2.9. W przypadku, jeżeli Formularz Rejestracyjny nie zostanie zaakceptowany, Klient zostanie poinformowany o jego niezaakceptowaniu lub o możliwości jego uzupełnienia.
 
III. Karty Stałego Klienta
3.1. Karta Stałego Klienta wydawana jest w Sklepie Stacjonarnym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Jest identyfikowana poprzez unikalny kod kreskowy umieszczony na Karcie. Każda Karta Stałego Klienta zarejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora jako Karta przypisana do danego Konta Uczestnika.
3.2. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Karta Programu nie jest zbywalna i pozostaje własnością CANDLE WORLD.
3.3. Uczestnik, przystępując do Programu, otrzymuje Kartę Stałego Klienta. Wszystkie Karty Stałego Klienta mogą być używane do gromadzenia Punktów na Koncie Uczestnika oraz do zrealizowania zakupów z Rabatem i innych korzyści przewidzianych w Programie. Uczestnik może zablokować możliwość zrealizowania korzyści przy użyciu wybranej Karty Programu w Punkcie Programu w Sklepie Stacjonarnym lub samodzielnie na www.candleworld.com.pl poprzez swoje Konto Uczestnika.
3.4. Przyjmuje się, że osoba okazująca Kartę Stałego Klienta jest Uczestnikiem Programu bądź osobą upoważnioną przez Uczestnika Programu do posługiwania się daną Kartą Stałego Klienta.
3.5. Jeżeli Uczestnik utracił Kartę Programu, może ją zastrzec, przekazując pisemnie stosowną informację w wybranym Sklepie Stacjonarnym, wysyłając informację na adres
e-mail: sklep@candleworld.com.pl. Zastrzeżenie Karty jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez CANDLE WORLD.
3.6. W przypadku zastrzeżenia, jak również w przypadku uszkodzenia Karty Programu, Uczestnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie nowej Karty. Karta wydawana jest bezpłatnie. Uczestnik powinien zgłosić się po nową Kartę do wybranego Sklepu Stacjonarnego. Punkty, w liczbie zarejestrowanej na Koncie Uczestnika w chwili skutecznego zastrzeżenia Karty bądź przedłożenia uszkodzonej Karty, będą mogły oczywiście zostać wykorzystane przy użyciu nowej Karty.
3.7. CANDLE WORLD nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Programu przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Karty przez Uczestnika, chyba że Uczestnik dokonał zastrzeżenia Karty zgodnie z punktem pkt. 3.5.
3.8. Konto Programu jest ważne przez okres 48 miesięcy, liczony od dnia jego aktywacji, do ostatniego dnia 12 miesiąca kalendarzowego. W przypadku zarejestrowania transakcji na Koncie Uczestnika w okresie ostatnich trzech miesięcy jego ważności lub w przypadku zarejestrowania transakcji na Koncie Uczestnika w okresie 6 miesięcy od momentu wygaśnięcia jego ważności, Konto Uczestnika zostaje automatycznie przedłużone na następny 12 miesięczny okres. W przeciwnym wypadku Konto traci ważność i nie zostanie przedłużone. Po upływie okresu ważności Konta, Uczestnik nie jest uprawniony do zbierania Punktów ani realizowania korzyści wynikających z Programu.
3.9.Po upływie okresu ważności Konta Programu jego ważność może zostać przedłużona w wybranym przez Uczestnika Sklepie Stacjonarnym lub poprzez swoje Konto Uczestnika na stronie www.candleworld.com.pl. Jeśli Uczestnik przedłuży ważność Konta w terminie 6 tygodni od momentu wygaśnięcia jego ważności, zachowa saldo punktowe ustalone na dzień utraty ważności Konta. Każde przedłużenie ważności Konta jest bezpłatne i następuje na 12 miesięcy kalendarzowych.
3.10.Korzystanie z Karty Programu może następować wyłącznie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 
IV. Przyznawanie Punktów
4.1. Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usług w Sklepie, przy użyciu Karty Stałego Klienta.
4.2. Przelicznik standardowy Punktów: 1 Punkt za kwotę 1 zł wydaną w Sklepie na towary lub usługi.
4.3. Punkty będą zarejestrowane i pojawią się na Koncie Uczestnika najpóźniej następnego dnia po dniu odbioru towarów lub usług objętych Programem albo po spełnieniu wszystkich warunków promocji odbywającej się na odrębnych zasadach i w terminie określonym w warunkach danej promocji. W przypadku transakcji w sklepie internetowym punkty mogą być naliczone po potwierdzeniu wysłania zamówienia, najpóźniej do 30 dni od dnia wysyłki.
4.4. Informacje o przeliczniku standardowym Punktów oraz rodzajach towarów i usług objętych Programem będą zamieszczane w materiałach informacyjnych CANDLE WORLD oraz na stronie internetowej www.candleworld.com.pl
4.5. Oprócz Punktów przyznawanych za zakup towarów lub usług według przelicznika standardowego (pkt 4.2.), Punkty mogą także być przyznawane na Konto Uczestnika w ramach innych programów bądź akcji promocyjnych, na zasadach w nich określonych.
4.6. Warunkiem koniecznym do przyznania Punktów jest okazanie przez nabywcę, przy nabyciu towaru lub usługi, pracownikowi Sklepu Stacjonarnego Karty Stałego Klienta. Punkty zostaną naliczone na to Konto Uczestnika, do którego jest przypisana okazana przy zakupie Karta Programu. W przypadku Sklepu Internetowego, warunkiem przyznania Punktów składanie zamówienia z wykorzystaniem Konta przypisanego do Karty Stałego Klienta. Transakcje w ramach Programu Lojalnościowego nie mogą stanowić podstawy przyznawania punktów lub rabatów w ramach innych programów lojalnościowych organizowanych przez CANDLE WORLD.
4.7. Późniejsza niż przy zakupie rejestracja Punktów na Konto Uczestnika, na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji, nie jest możliwa, za wyjątkiem sytuacji spowodowanych awarią sprzętu, niezbędnego do dokonania rejestracji Punktów. W takim przypadku Punkty będą mogły być zarejestrowane w okresie późniejszym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupu. Podstawą późniejszej rejestracji jest paragon lub inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji podczas awarii sprzętu.
4.8. W przypadku gdy Uczestnik zwróci nabyte towary, Punkty, które zostały przyznane za ich zakup, zostaną odjęte z Konta Uczestnika przez CANDLE WORLD. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały doliczone na Konto Uczestnika w związku nabyciem towarów, które zostały następnie przez Uczestnika zwrócone.
4.9.Uczestnik, który zwróci towar zakupiony z Rabatem Powitalnym lub Lojalnościowym (z wykorzystaniem Punktów zgromadzonych w Programie), nie odzyskuje prawa do Rabatu Powitalnego lub Lojalnościowego ani Punktów będących podstawą udzielenia Rabatu Lojalnościowego na zwracany towar, z wyjątkiem sytuacji, w której Klient zwróci wszystkie towary zakupione z Rabatem Powitalnym lub Lojalnościowym.
4.10. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie informacji o stanie własnego Konta. Informację taką Uczestnik może uzyskać podczas dokonywania zakupów w Sklepie CANDLE WORLD od kasjera oraz na stronie internetowej www.candleworld.com.pl na swoim Koncie Uczestnika lub w inny sposób przewidziany przez CANDLE WORLD.
4.11.Punkty zebrane na Koncie Uczestnika mogą być realizowane do końca ważności Konta. Po upływie ważności Konta zgromadzone Punkty są nieaktywne. Jeśli Uczestnik przedłuży ważność Konta w sposób określony w niniejszym regulaminie, zachowa wszelkie wcześniej zgromadzone Punkty oraz uprawnienia wynikające z Regulaminu Programu, nabyte w czasie ważności Konta. Jeśli nie, Punkty zostaną anulowane, a Konto Uczestnika automatycznie zamknięte.
4.12.Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników. Nie mogą być także przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w tym Regulaminie.
4.13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze.
4.14. CANDLE WORLD zastrzega sobie prawo odmówienia Uczestnikowi możliwości dokonania zakupu z wykorzystaniem Karty Stałego Klienta (tj. naliczenia Punktów) w przypadku zakupu produktów w ilościach hurtowych lub produktów kupowanych w takich okolicznościach, które wskazują, że zakup jest dokonywany przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością zarobkową lub gospodarczą, a w szczególności w celu ich dalszej odsprzedaży. CANDLE WORLD zastrzega sobie również prawo wykluczenia z Programu Uczestnika dokonującego takich zakupów.
4.15. W przypadku stwierdzenia nabycia towarów z wykorzystaniem Karty Stałego Klienta w celu związanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, CANDLE WORLD zastrzega sobie możliwość odjęcia z Konta Uczestnika Punktów, które zostały przyznane za nabycie tych towarów.
4.16.Fakturę potwierdzającą dokonanie zakupów przy użyciu Karty Stałego Klienta wystawia się na Uczestnika Programu, na podstawie danych zarejestrowanych na jego Koncie. W przypadku wystawienia faktury potwierdzającej transakcję z użyciem Karty Programu nie na Uczestnika Programu, CANDLE WORLD zastrzega sobie możliwość odjęcia z Konta Uczestnika Punktów, które zostały przyznane za tę transakcję.

V. Wymiana Punktów na Rabaty bądź inne Nagrody
5.1. Uczestnik Programu ma prawo do skorzystania z Rabatu Lojalnościowego po zgromadzeniu na swym Koncie co najmniej 100 Punktów. Każde pełne 100 Punktów Uczestnik może wymienić na jednorazowy Rabat Lojalnościowy w wysokości 1% przy zakupie towarów w Sklepie. Zasady wymiany Punktów oraz progi punktowe na Rabaty Lojalnościowe określone są również w materiałach informacyjnych dostępnych w Sklepie.
5.2. Rabatów uzyskanych w ramach Programu nie można kumulować, nie można ich też łączyć z innymi rabatami lub promocjami organizowanymi przez CANDLE WORLD. W ramach Programu Lojalnościowego MY CANDLE WORLD możliwe jest też za okazaniem karty nabywanie produktów w promocyjnej cenie w salonach stacjonarnych CANDLE WORLD. Akcje te nie łączą się z innymi promocjami ani z rabatem powitalnym.
5.3. Aby wymienić Punkty na Rabat w Sklepie Stacjonarnym Uczestnik tuż przed dokonaniem zakupu powinien zgłosić taką chęć bezpośrednio w kasie sklepu i okazać Kartę Stałego Klienta. W przypadku Sklepu Internetowego Uczestnik powinien zalogować się na swoje Konto Klienta i w koszyku wybrać rabat spośród dostępnych.
5.4. Z chwilą skorzystania przez Uczestnika z Rabatu Lojalnościowego liczba 100 Punktów, zostanie odjęta z Konta Uczestnika (w przypadku wybrania wyższego progu punktowego z dostępnych ilość punktów odejmowana jest analogicznie do wysokości rabatu).
5.5. Uczestnikowi, oprócz Rabatów Lojalnościowych uzyskiwanych w zamian za Punkty, przysługuje jednorazowo Rabat Powitalny w wysokości 10%. Rabat Powitalny można wykorzystać wyłącznie na pierwsze zakupy w momencie założenia karty w Salonie Stacjonarnym CANDLE WORLD. Zasady udzielania Rabatu Powitalnego określone są również w materiałach informacyjnych dostępnych w Sklepie oraz na stronie internetowej www.candleworld.com.pl.

 
VI. Postępowanie reklamacyjne
6.1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres wybranego Sklepu lub siedziby CANDLE WORLD, drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@candleworld.com.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 
VII. Komunikacja z Uczestnikami
7.1. CANDLE WORLD udziela na prośbę Uczestników wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem ustnym lub pisemnym o wyjaśnienie wątpliwości do doradców CANDLE WORLD w wybranym Sklepie. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres e-mail: sklep@candleworld.com.pl
7.2. CANDLE WORLD będzie przesyłać informacje związane ze zmianami na Koncie Uczestnika na jego telefon komórkowy lub na adres e-mailowy.
7.3. CANDLE WORLD będzie przesyłać informacje o ofertach specjalnych, zaproszeniach i wydarzeniach organizowanych przez wybrany przez Uczestnika Sklep na jego telefon komórkowy lub na adres e-mailowy, o ile Uczestnik wyraził zgodę na taką komunikację.
 
VIII. Zamknięcie Konta Uczestnika i zakończenie Programu
8.1. Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach:
8.1.1. Utrata ważności Konta i brak woli jego przedłużenia zgodnie z tym Regulaminem.
8.1.2. Naruszenie przez Uczestnika warunków tego Regulaminu.
8.1.3. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie.
8.2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty Uczestnika, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu
i zamknięcie jego Konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do korzyści przewidzianych w Programie.
8.3. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony komunikacją elektroniczną.
8.4. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja powinna mieć formę oświadczenia pisemnego, które należy doręczyć do CANDLE WORLD (do wybranego Sklepu Stacjonarnego) bądź poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail, które należy przesłać na adres: sklep@candleworld.com.pl. Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną anulowane, a jego Konto zostanie zamknięte.
8.5 Program obowiązuje przez czas nieokreślony. CANDLE WORLD zastrzega sobie prawo jego zakończenia bez podawania przyczyny. O zakończeniu Programu CANDLE WORLD poinformuje w Sklepach i na stronie internetowej Programu (www.candleworld.com.pl), z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni o jego zakończeniu z tygodniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem informacji e-mail lub w formie SMS-a, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym.
8.6. Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Rabaty w terminie tygodnia od daty poinformowania o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w sposób określony powyżej. Po upływie określonego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Rabaty Lojalnościowe.
 
IX. Zmiany Regulaminu Programu
9.1. CANDLE WORLD zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz w materiałach. Z zastrzeżeniem pkt 9.3., każda taka zmiana będzie ogłaszana przez LMP z tygodniowym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej candleworld.com.pl
9.2. Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu znajdują się w Sklepach Stacjonarnych i na stronie internetowej www.candleworld.com.pl
9.3. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym, przy czym przez miesiąc od otrzymania przez Uczestnika takiej informacji ma on prawo gromadzić Punkty oraz wymieniać Punkty na przewidziane w Programie korzyści na dotychczasowych zasadach.
 
X. Postanowienia końcowe
10.1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
10.2.Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz
w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
10.3.Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Uczestnika.
10.4.Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu w materiałach reklamowych Programu dla Uczestników oraz na stronie internetowej www.candleworld.com.pl
10.5.Za zgodą Uczestnika Programu jego dane osobowe znajdują się w bazie CANDLE WORLD. Administratorem danych jest CANDLE WORLD. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji Programu lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Uczestnika Programu oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Przetwarzanie danych jest zgodne z RODO. Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna dla zrealizowania Programu. Uczestnik Programu ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep wraz z Zaufanymi Partnerami przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie np. IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności, a także w celach analitycznych, marketingowych, oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań w tym także do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych) oraz do poprawnego działania strony internetowej. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Klikając „ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY” wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki oraz na dostosowanie treści na stronie naszego Sklepu do Twoich preferencji, a także w celach statystycznych i marketingowych, w tym do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie plików cookies z przeglądarki z danego urządzenia końcowego.

Jeżeli klikniesz „NIE WYRAŻAM ZGODY” - nie będzie możliwe wejście na stronę Sklepu.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel